Referat Geodezji i Rolnictwa

Referat Geodezji i Rolnictwa

Referat Geodezji i Rolnictwa

 

Kierownik Referatu : Ilona Kacprzak, pokój nr 113

 Tel. (48 22) 715 79 43, 715 79 34

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek:  800 - 1600,

wtorek:  800 - 1700,

środa:  800 - 1600,

czwartek: 800 - 1600,

piątek: 800 - 1500.

Do zadań Referatu Geodezji i Rolnictwa należy:

1.Tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości:

 

 1. wnioskowanie do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości

w drodze umowy,

 1. nabywanie nieruchomości w drodze zamiany,
 2. przejęcia nieruchomości dla których wygasły ograniczone prawa rzeczowe ,
 3. ewidencjonowanie  nieruchomości
 4. wycena nieruchomości
 5. zarządzanie nieruchomościami niezabudowanymi (propozycje wykorzystania nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do sprzedaży, dzierżawy, aportu, ustanowienia u.w. itp.)
 6. naliczanie opłat za udostępnianie nieruchomości,
 7. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania , trwałego zarządu,
 8. udzielanie bonifikaty od opłat rocznych osobom fizycznym,
 9. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe,
 10. podejmowanie czynności o nabycie własności przez zasiedzenie,
 11. podejmowanie czynności w celu skompletowania dokumentacji i wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne – dokumentacja geodezyjna, prawna, dokumentacja z przebiegu rokowań),
 12. podejmowanie czynności o założenie księgi wieczystej,
 13. podejmowanie czynności o dokonanie zmian zapisów w księgach wieczystych,
 14. podejmowanie czynności związanych z wykonaniem prawa pierwokupu,
 15. nabywanie nieruchomości w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
 16. przygotowywanie opracowań geodezyjno – prawnych , dokonywanie podziałów,
 17. opracowywanie warunków zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości - dokumentacja do rokowań,
 18. sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę
 19. zawiadamianie osób uprawnionych o przysługującym im pierwszeństwie nabycia nieruchomości,
 20. podejmowanie czynności o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia,
 21. sporządzanie  i podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargach,
 22. przygotowanie  przetargów na zbycie nieruchomości gminnych,
 23. powiadamianie osób ustalonych jako nabywcy nieruchomości o terminie zawarcia umowy,
 24. występowanie do użytkowników wieczystych z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego,
 25. określanie warunków sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych,
 26. wnioskowanie do Rady Gminy o zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu ,
 27. wygaszanie trwałego zarządu,
 28. orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi,
 29. wyposażanie gminnych jednostek organizacyjnych w nieruchomości,
 30. wnioskowanie do Rady Miejskiej o udzielenie bonifikaty od ceny  nieruchomości przy sprzedaży,
 31. żądanie zwrotu kwoty równej bonifikacie,
 32. obciążanie nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym,
 33. zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży,
 34. podwyższanie stawki opłat rocznych  – projekty uchwał Rady Miejskiej.

 

2.  Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości:

 

 1. podejmowanie czynności w celu wydania decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na wniosek właściciela,
 2. podejmowanie czynności w celu wydania decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości  gminnych,
 3. podejmowanie czynności w celu wydania z urzędu decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości  dla realizacji celów publicznych,
 4. podejmowanie czynności w celu uzgodnienia przez Burmistrza warunków odszkodowania za grunty wydzielone na wniosek właściciela pod drogi gminne,
 5. informowanie właścicieli nieruchomości dzielonych o warunkach i zasadach naliczania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału,
 6. podejmowanie czynności w celu wydania decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich, określanie wysokości opłat, terminów wnoszenia opłat i warunków rozłożenia na raty,
 7. podejmowanie czynności w celu scalenia i podziału nieruchomości (projekty uchwał, ustalenia warunków wyposażenia w urządzenia infrastruktury, wysokości i terminów opłat adiacenckich, wnioskowanie do Rady Gminy o rozstrzygnięcia o sposobie załatwiania wniosków, uwag i zastrzeżeń uczestników postępowania, wnioskowanie    o zamknięcie dotychczasowych i złożenie nowych ksiąg wieczystych, ujawnienie nowego stanu w katastrze nieruchomości, wprowadzenie uczestników postępowania na nowe nieruchomości, określenie warunków odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi i urządzenia oraz drzewa i krzewy  których właściciele nie mogli odłączyć od gruntu,  ustalanie terminów i trybu wnoszenia opłat adiacenckich      z tytułu scalenia i podziału),

 

3. Realizacja roszczeń spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego na podstawie przepisów przejściowych:

 1. ustalanie zasadności roszczenia, wysokości opłat z tytułu nabycia własności budynków i użytkowania wieczystego gruntów, warunków wnoszenia opłat i zabezpieczenia wierzytelności,

4. Realizacja roszczeń o ustanowienie użytkowania wieczystego posiadaczy, którzy zabudowali nieruchomości gminne na podstawie pozwolenia na budowę:

 1. ustalanie zasadności roszczenia, wysokości opłat z tytułu nabycia własności budynków i użytkowania wieczystego gruntów, warunków wnoszenia opłat i zabezpieczenia wierzytelności

5. Realizacja roszczeń o przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej

6. "Uwłaszczanie" najemców garaży

7.    Komunalizacja:

 1. poszukiwanie i analiza dokumentacji celem ujawnienia praw Skarbu Państwa do nieruchomości,
 2. wnioskowanie o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa
 3. kompletowanie dokumentacji do wystąpienia o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości na rzecz gminy z mocy prawa lub na wniosek,
 4. ujawnianie praw Gminy w księgach wieczystych,
 5. wnioskowanie do Rady Miejskiej  o podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu.

8. Zestawienia zbiorcze, sprawozdawczość

9. Rozgraniczenia nieruchomości:

1)   postępowanie z urzędu w celu zabezpieczenia interesu społecznego, 

2)   postępowanie na wniosek strony,

3)   ocena poprawności wykonania czynności przez geodetę i przygotowanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu,

4)   przygotowanie decyzji orzekających o umorzeniu postępowania i przekazanie spraw sądowi,

5)   ocena poprawności wykonania czynności przez geodetę przy zawarciu ugody.

10. Zwrot dożywotnich działek siedliskowych

11. Nabywanie nieruchomości rolnych na własność Gminy:

 1. poszukiwanie i analiza dokumentacji celem ujawnienia praw Skarbu Państwa do nieruchomości,
 2. wnioskowanie o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa,
 3. kompletowanie dokumentacji do wystąpienia o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości na rzecz gminy,
 4. ujawnianie praw Gminy w księgach wieczystych.

12. Podejmowanie wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśniania stanu prawnego i faktycznego:

 1. udzielanie niezbędnych wyjaśnień i wskazówek,
 2. informowanie o przepisach prawa w szczególności w przypadkach dotyczących stanów prawnych nieruchomości, w sprawach, któe prowadzone były przez Urząd Miejski lub z jego udziałem (uwłaszczenia, zasiedzenia, nieformalny obrót ziemią, przejęcie gospodarstwa)

13. Nazewnictwo ulic:

1)     informowanie o sposobie przyjmowania nazewnictwa,

2)      przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania nazw ulic,

14. Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów

15. W zakresie rolnictwa:

  1) przyjmowanie i przekazywanie do wiadomości mieszkańców informacji dotyczących ochrony roślin,

2)   przyjmowanie i przekazywanie do wiadomości mieszkańców informacji dotyczących zaopatrzenia rolników w materiał siewny  i środki ochrony roślin,

3)   przyjmowanie i przekazywanie do wiadomości mieszkańców informacji dotyczących szkoleń,

4)   przyjmowanie i przekazywanie do wiadomości mieszkańców informacji dotyczących  kredytów i pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych z różnych tytułów i źródeł,

5)   współdziałanie z sołtysami wsi  we wszelkich sprawach dotyczących  wsi i rolnictwa,

6)   przyjmowanie i publikowanie informacji o pojawieniu się i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dzikich i gospodarskich,

7)   wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów raz uznanych za niebezpieczne,

8)   wykonywanie zadań z zakresu zwalczania narkomanii poprzez nakazywanie zniszczenia upraw maku i konopi prowadzonych wbrew warunkom określonym przepisami prawa.

16. W zakresie ochrony zabytków:

1)   prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

2) podejmowanie czynności w celu opracowania projektu gminnego programu opieki nad zabytkami,

3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami,

4) współpraca z jednostkami realizującymi gminny program opieki nad zabytkami,

5) przygotowanie projektów sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami,

6)   zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na włączenie do rejestru zabytków,

7)   przejmowanie w zarząd zabytku nieruchomego,

8)   składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków,

9)   przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku oraz o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska.

17. w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność:

 1. podejmowanie czynności w celu ustalenia warunków przekształcenia (zlecenia wycen ustalania wysokości opłaty, sposobu rozłożenia na raty, obciążenia hipoteczne),
 2. występowania do Rady Miejskiej na wniosek zainteresowanych o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
 3. sporządzanie projektów decyzji przekształcających.

18. w zakresie nabywania na własność gminy gruntów pod drogi:

 1. poszukiwanie i analiza dokumentacji celem udokumentowania statusu drogi,
 2. współpraca ze starostą w sprawach uzyskania zaświadczeń niezbędnych do regulacji stanu prawnego dróg,
 3. kompletowanie dokumentacji i sporządzanie projektów wniosków do Wojewody o potwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez gminę,
 4. ujawnianie praw Gminy w księgach wieczystych,
 5. podejmowanie czynności przygotowawczych do negocjacji przez Burmistrza warunków odszkodowania za grunty wydzielone na wniosek właściciela pod drogi gminne,
 6. sporządzenie projektów umów obejmujących uzgodnione warunki odszkodowania
 7. współpraca ze Starostą w przypadkach ustalania odszkodowań w przypadkach kiedy nie dochodzi do uzgodnień w wyniku negocjacji.

19. w zakresie ustalania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziałów

 1. informowanie właścicieli nieruchomości dzielonych o warunkach i zasadach naliczania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału,
 2. podejmowanie czynności w celu wydania decyzji o naliczaniu opłaty adiacenckiej.

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 25/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 5.04.2013r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-17 18:23:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-05 15:43:38)