Referat Budżetowo-Finansowy

Referat Budżetowo-Finansowy

Skarbnik Gminy, kierownik Referatu : Elwira Młoźniak,

nr telefonu: 22 715-79-30


Przyjęcia interesantów:

poniedziałek:  800 - 1600,

wtorek:  800 - 1700,

środa:  800 - 1600,

czwartek: 800 - 1600,

piątek: 800 - 1500.

Księgowość budżetowa:

pokój nr 108, tel. (48 22) 715 79 29

Księgowość budżetowa:

pokój nr 109, tel. (48 22) 715 79 11

Działalność gospodarcza:

pokój nr 10, tel. (48 22) 715 79 28

Podatki:

pokój nr 10, tel. (48 22) 715 79 28, (48 22) 715-79-42 

 

Do zadań Referatu   Budżetowo -Finansowego należy:

 

1. w zakresie zadań finansowo-budżetowych:

1)      prowadzenie spraw z zakresu planowania finansowego,

2)      analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie,

3)      opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,

4)      współpraca z RIO, Urzędem Skarbowym i ZUS

5)     współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6)      organizowanie i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

7)      prowadzenie księgi inwentarzowej urzędu,

8)      prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych,

9)      opracowanie analiz gospodarki finansowej gminy,

10)  dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych,

11)  zatwierdzanie dokumentów księgowych do wypłaty,

12)   prowadzenie rejestru umów,

13)  prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald,

14)  przygotowywanie projektu budżetu,

15)  prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

16)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych,

17)  przedkładanie Radzie Miejskiej propozycji wysokości stawek, podatków i opłat lokalnych,

18)  prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących ekwiwalentów, 

19)  sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, rozliczanie delegacji służbowych,

20)  prowadzenie księgowości szkół i przedszkoli i innych jednostek budżetowych gminy oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych,

21) gospodarka drukami i formularzami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie,

22)  sporządzanie poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów,

23)   prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,

24)   przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat,

25)   podejmowanie gotówki z banku.

 

2. w zakresie podatków

 

1)     przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczania w szczególnych gospodarczo uzasadnionych przypadkach niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy,

2)      zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw rolnych, 

3)      wymiar i pobór podatków lokalnych,

4)      prowadzenie rejestru przypisów i odpisów,

5)      prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru, umorzenia, obniżenia, ulg, rozkładania na raty podatków i opłat, zaniechania,

6)      prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych,

7)      terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,

8)      udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji,

9)      dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkaso zobowiązań pieniężnych,

10)  wypisywanie pokwitowań w kwitariuszach przychodzących wpłat od podatników i sołtysów oraz rozliczanie kwitariuszy przychodowych,

11)  prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

12)   wydawanie zaświadczeń w przedmiocie spraw należących do kompetencji referatu,

13)   przygotowanie projektów uchwał w sprawie podatków lokalnych,

14)   przygotowywanie danych do sprawozdań (kwartalnych, półrocznych, rocznych) z zakresu strat wynikłych z tytułu obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską,

15)   przygotowywanie projektów uchwały w sprawie inkaso,

16)  sporządzanie kwartalne sprawozdań z wpływów podatkowych,

17)   przygotowywanie danych do sprawozdań z tytułu umorzeń i zaniechań podatkowych, (do refundacji ulg podatkowych),

18)  sporządzanie rocznego bilansu zobowiązań pieniężnych (nadpłaty, zaległości, uzgadnianie sald),

19)  przeprowadzanie kontroli w zakresie zgodności złożonych deklaracji przez osoby prawne i wykazów nieruchomości złożonych prze osoby fizyczne,

20) przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 

3.w zakresie działalności gospodarczej:

 

1)      przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej prowadzonej w postaci systemu teleinformatycznego przez Ministerstwo Gospodarki wniosków dotyczących działalności gospodarczej,

2)     wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wpisów nie przekazanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3)     wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową,

4)     wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób tzw. przewozy regularne (PKS).

5)      wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6)      naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

 Opracowano na podstawie zarządzenia nr 125/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 5.04.2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późn. zm.)

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-17 18:04:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-05 15:42:39)