Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania

Samodzielne stanowisko ds.  pozyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania

Małgorzata Mulewicz-Żabówka, pokój nr 111

tel. (48 22) 715 79 47

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds pozyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania należy:

1) inicjowanie, koordynowanie, gromadzenie i opracowywanie informacji na tematy związane z pozyskiwaniem krajowych i zagranicznych bezzwrotnych

źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania unijnych środków pomocowych na cele

rozwoju lokalnego i infrastruktury oraz wymagań stawianych gminie i społeczeństwu w okresie przystąpienia do Unii,

2) udzielanie informacji o programach pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, w tym przekazywanie referatom,

jednostkom organizacyjnym mieszkańcom Gminy informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach;

3) przygotowywanie formularzy aplikacyjnych związanych z uczestnictwem gminy w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich we współpracy

z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi;

4) pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych,

5) współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków

pomocowych, w tym z funduszy europejskich,

6) nadzór nad projektami realizowanymi przez gminę w zakresie ich zgodności z wymogami instytucji Unii Europejskiej i krajowych instytucji zarządzających

we współpracy z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi,

 7) bieżąca współpraca z Burmistrzem, Skarbnikiem i Kierownikiem Referatu odnośnie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 25/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

Wytworzył:
Sławomir Wyszyński
Udostępnił:
Wyszyński Sławomir
(2007-09-13 14:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Mulewicz-Żabówka Małgorzata
(2022-03-10 09:37:39)