Referat Planowania i Inwestycji

Referat Planowania i Inwestycji

 

Kierownik Referatu : Marek Lewtak

pok. nr 13: tel. (48 22) 715 79 32

Planowanie przestrzenne:

pok. nr 12: tel. 22 715-79-38 , 22 715-79-37

Zamówienia publiczne:

pok. nr 13: tel. 22 715-79-48

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek:  800 - 1600,

wtorek:  800 - 1700,

środa:  800 - 1600,

czwartek: 800 - 1600,

piątek: 800 - 1500.

Do zadań Referatu Planowania i  Inwestycji:

1. w zakresie inwestycji

1) Opracowywanie planów realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę.

2) Opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi rocznych planów inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym.

3) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych związanych z planowanymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę w tym między innymi:

  1. zlecanie opracowania programów i koncepcji,
  2. zlecanie opracowania dokumentacji technicznej,
  3.  zlecanie niezbędnych badań i ekspertyz,
  4. sprawdzanie kompletności dokumentacji.

4) Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na wykonanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Opracowywanie projektów umów na wykonanie inwestycji.

6) Przygotowywanie projektów umów dla inspektora nadzoru budowlanego.

7) Wprowadzanie wykonawców na teren budowy.

8) Opracowywanie wystąpień o przyznanie dotacji na realizowane inwestycje.

9) Przeprowadzanie kontroli właściwego i terminowego wykonywania prac inwestycyjnych.

10)Koordynacja inwestorska prowadzonych robót.

11)Udział w komisjach odbioru częściowego i końcowego wykonanych inwestycji.

12)Przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych wykonywanych inwestycji.

13)Prowadzenie ewidencji faktur i rachunków oraz podpisywanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków dotyczących prowadzonych zadań inwestycyjnych.

14)Przeprowadzanie rozliczeń rzeczowo-finansowych z wykonanych inwestycji.

15)Opracowywanie sprawozdań z wykonanych inwestycji oraz rocznych sprawozdań dla GUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16)Opracowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia badań i ekspertyz.

17)Współpraca z lokalną społecznością w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, budowy dróg, oświetlenia ulicznego oraz innych inwestycji prowadzonych na terenie danej miejscowości z udziałem Gminy.

18)Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy sporządzaniu rozliczeń rzeczowo-finansowych z prowadzonych inwestycji.

19)Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych inwestycji.

20)Przekazywanie zrealizowanych inwestycji użytkownikowi.

 

2. W zakresie zamówień publicznych

1) Dokonywanie zamówień na roboty budowlane, dostawy, usługi.

2) Kompletowanie dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu zamówienia.

3) Przestrzeganie podstawowych zasad i procedur wynikających z regulacji prawnych.

4) Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5) Podawanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych postępowaniach i ich wynikach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

1) przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) przedłożenie studium do zaopiniowania właściwym organom,

3) przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy zadań ochrony zabytków,

5) ogłoszenie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu,

6) zawiadamianie na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia planu organów właściwych do uzgadniania projektu planu,

7) badanie spójności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy określoną w studium,

8) uzgadnianie projektu planu z właściwymi organami,

9) zawiadamianie na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu właścicieli nieruchomości, których interes prawny może być naruszony ustaleniami planu, od których może być pobrana opłata w związku ze wzrostem wartości nieruchomości osób, których wnioski nie zostały uwzględnione,

10) wykładanie projektu planu do publicznego wglądu,

11) przyjmowanie protestów i zarzutów oraz ich rozpatrywanie,

12) przedstawianie radzie gminy protestów i zarzutów nie uwzględnionych w projekcie planu,

13) ogłaszanie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie terminu sesji, na której rada gminy rozpatrzy nie uwzględnione protesty i zarzuty  oraz terminu sesji, na której będzie rozpatrywany projekt planu,

14) doręczanie zainteresowanym wyciągu z uchwały rady gminy rozstrzygających o nie uwzględnieniu zarzutów wraz z pouczeniem o wniesieniu skargi do Sądu Administracyjnego,

15) przedstawianie radzie gminy do uchwalenia projektu planu,

16) kierowanie uchwały rady gminy w sprawie planu do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,

17) wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz pobieranie opłaty administracyjnej za wydawane wypisy,

18) prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

19) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przedstawianie radzie gminy, co najmniej raz na cztery lata wyników  tej oceny,

20) przeprowadzanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i występowanie do rady gminy ze stosownymi wnioskami,

21) naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość,

22) określanie udziału właścicieli gruntów w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej: podejmowanie czynności w celu ustalania opłat adiacenckich z tytułu urządzenia lub modernizacji drogi albo stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,

23) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

24) działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki  nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej.

25) wydawanie postanowień opiniujących projekty podziału nieruchomości.

 

Opracowano na podstawie zarządzenia nr 25/13 z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostrowski Paweł
(2005-01-20 09:23:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-05 15:44:55)