Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej