Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu miejskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż: w związku z rejestracją obrazu poprzez miejski monitoring wizyjny dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych .

W związku z powyższym pragniemy poinformować , iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Tarczyna, z siedzibą przy
ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn.

2. Administrator  powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Szurgot. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych można skontaktować się z Inspektorem:  na  adres e-mail:  inspektor@tarczyn.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3. Państwa dane osobowe będą powierzone podmiotowi przetwarzającemu w celu realizacji usług konserwatorskich i serwisowych. Z podmiotem przetwarzającym zawierana jest umowa powierzenia, która szczegółowo reguluje zasady przetwarzania przez ten podmiot powierzonych danych.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia ogólnego w celu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej,
w związku z wykonywaniem zadań wynikających z art 9a ustawy o samorządzie gminnym.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, min Policja, Straż Pożarna i inne organy w celu przeprowadzenia i wykrycia sprawcy zdarzenia.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż 3 miesiące ( czas przechowywania może ulec przedłużeniu z uwagi na prowadzone postępowanie wyjaśniające i dowodowe. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest: wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

 

Nie przysługuje Państwu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia ogólnego prawo do usunięcia danych  osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego;
  • prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 rozporządzenia ogólnego, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Marta
(2018-10-18 13:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2023-01-30 15:58:28)