informacja o zawieszenieu / wznowieniu działalności

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetowo - Finansowy  pok.4, w godzinach pracy urzędu. tel. (22) 715 79 28

 


 

Od 1 lipca 2011 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), na podstawie której tworzy się   Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonują nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej mają możliwość wypełnienia wniosku na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl, lub złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Wzory wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są pod adresem strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba, jak również na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/9801.
 
 
W odniesieniu do osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r., dotychczasowe organy ewidencyjne pozostają organami ewidencyjnymi dla tych przedsiębiorców, do momentu przeniesienia wpisów do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Gminy maja obowiązek przenieść dane do 31.12.2011 r.
 
Dokonywanie wszelkich zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, w tym zawieszenia oraz wznowienia działaności, następuję w oparciu o druk wniosku CEIDG-1, dostępnych pod w/w adresami stron internetowych.
 

 

 

 

Opłaty:

Nie podlega opłatom na podstawie art. 7ba ust.7 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

 

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, niezwłocznie dokonuje się stosownego zapisu.

Dodatkowe informacje:

1.     Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (z wyjątkiem miesiąca lutego).

1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającego w danym roku kalendarzowym.

2.     W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

2a. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

2b. Przedsiębiorca wykonujący działalnośc gospodarczą gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalnośći gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działąlności gospodarczej.

4.     Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, ktory nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. 

 

Podstawa prawna:

·         Art. 7ba i 7e ust.5 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

·         Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

 

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2009-04-23 09:12:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowaczyńska Małgorzata
(2011-08-10 13:55:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki