Burmistrz - kompetencje

 

Kompetencje Burmistrza Tarczyna
 
Opracowano na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie, wprowadzonego zarządzeniem Nr 13/03 Burmistrza Tarczyna z dnia 17 kwietnia 2003 r., zmienionego następnie zarządzeniami: nr 94/04 z dnia 31.12.2004 r., Nr 92/06 z dnia 29.12.2006 r., Nr 70/07 z dnia 16.08.2007 r., 1/08 z dnia 2.01.2008 r., Nr 4/08 z dnia 11.01.2008 r., Nr 30/08 z dnia 4.04.2008 r.
 
I.          
1.      Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wykonuje swoją pracę przy pomocy Urzędu
      Miejskiego.
2.      Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy.
3.      Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego.
 
II.
  1. Do właściwości Burmistrza należy prowadzenie działalności wykonawczo-zarządzającej, organizatorskiej, administracyjnej, służącej realizacji zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami i uchwałami Rady Miejskiej.
  2. Do właściwości Burmistrza należy również realizacja prawnie mu powierzonych zadań z zakresu kompetencji administracji rządowej.
 
III.
  1. Burmistrz odpowiada za swoją działalność przed mieszkańcami i Radą Miejską.
  2. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdania ze swej działalności.
 
IV.
  1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy swego zastępcy i sekretarza gminy.
  2. Burmistrz jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 
V.
  1. Burmistrz dokonuje tworzenia, likwidacji i podziału komórek organizacyjnych               z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza i kierowników komórek organizacyjnych.
  2. Burmistrz na wniosek Sekretarza Gminy określa szczegółowe zakresy obowiązków, czynności i odpowiedzialności kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
 
VI.
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 10.00do 18.00 .
                       
VII.
Burmistrz nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych – jako realizujących część zadań Gminy.
 
VIII.
Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach określających status Burmistrza. Burmistrz pełni funkcje reprezentacyjne, utrzymuje kontakty z otoczeniem. Burmistrz jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.
 
IX.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 
X.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1)        kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
2)        ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdania z jego wykonania,
3)        wydawanie Sekretarzowi Gminy poleceń i wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia spraw Gminy,
4)        przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza,
5)        wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
6)        wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
7)        reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
8)        przygotowywanie wniosków i propozycji pod obrady Rady Miejskiej,
9)        wykonywanie zadań administratora danych w zakresie dotyczącym wymagań technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
10)    koordynowanie krajowego systemu ratownictwa gaśniczego na obszarze gminy,
11)    wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
12)    współdziałanie z organami policji w zakresie przestrzegania prawa i porządku publicznego,
13)    współdziałanie w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 
XI
Burmistrz sprawuje nadzór nad działalnością;
1)        Zastępcy Burmistrza,
2)        Sekretarza Gminy,
3)        Skarbnika Gminy,
4)        Referatem Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Obronnych,
5)        Referatem Planowania i Inwestycji,
6)        Samodzielnymi stanowiskami pracy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-16 19:12:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2010-02-23 10:52:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki