Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (druk do pobrania) o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zawierający:  
·         oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
·         numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;
·          określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także obszaru;
·         rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji;
·         czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata, nie dłuższy niż 50 lat).
 2. Kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego /rejestru przedsiębiorców/   
3.                  Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego (REGON)
4.                  Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
5.                  Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jak i    zatrudnionych przez niego kierowców
6.                  Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, (potwierdzone zdanym egzaminem) lub dokument potwierdzający 5-letni okres prowadzenia przewozu osób taksówką (przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od wnioskodawcy, - np. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego lub ZUS)
7.                  Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o dopuszczeniu go do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem np. umowa użyczenia 
8.                  Kopia zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu z wpisem, że pojazd spełnia wymogi do transportu TAXI
9.                  Kopia świadectwa legalizacji taksometru
10.              Kopia prawa jazdy
11.              Świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy lub badanie lekarskie (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz badanie psychologiczne (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 
Do wglądu:
a. Dowód osobisty.
b. Oryginały załączonych dokumentów.
 

II Opłaty:
Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:
· od 2 – do 15 lat wynosi 200 zł

· powyżej 15 – do 30 lat wynosi 250 zł

· powyżej 30 – do 50 lat wynosi 300 zł
 
III. Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Interesantów
 
IV. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia
 
V. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetowo - Finansowy, pok.4
Tel.(22) 715 79 28
 
VI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
VII.  Podstawa prawna
1.       Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami)
2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z  tych  licencji (t.j. Dz. U. Nr 153, poz. 1612)
3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z   wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. Nr 235, poz. 1726)
 
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-23 13:19:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2011-01-25 14:43:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki