Usługi Hotelarskie

 

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 
I. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 
 
Druk do pobrania 
Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiektach innych niż hotelarskie
 
Druk do pobrania

II. Opłaty:
Opłata skarbowa  - zwolnione z opłat, z wyjątkiem wydania zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Koszt takiego zaświadczenia wynosi 17 zł.
 
III. Miejsce złożenia dokumentów: 
Punkt Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego

IV. Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni.

V. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetowo - Finansowy  pok.4,
tel. (022) 715 79 28

VI. Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. Podstawa prawna:
Art. 35 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 223, poz. 2268 z 2004r. - tekst jednolity)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpniaPracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169)

VIII. Dodatkowe informacje:
1.  Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach innych niż obiekty hotelarskie, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania, co do wyposażenia zgodne z zał. Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpniaPracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.
2.  Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w w/w obiektach przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Tarczyna.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
4. Jeżeli obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, nie spełnia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 lub art. 35 ust.2, organ prowadzący ewidencję obiektu może nakazać wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-23 13:22:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2011-01-25 12:40:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki