Zgłoszenie zaprzestania działalności

Zgłoszenie zaprzestania działalności gospodarczej

 

Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Wzory wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są pod adresem strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba, jak również na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/9801.


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetowo - Finansowy  pok.4, w godzinach pracy urzędu. tel. (22) 715 79 28


Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej (w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy nie zostali przeniesieni do CEIDG i nadal figurują w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Tarczyna).

1a. W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą po 1 lipca 2011r. wnioski o wykreślenie wpisu powinny być złożone w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
a) Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
b) Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej wpisem

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-23 15:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowaczyńska Małgorzata
(2011-08-10 14:02:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki