Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewid.dział.gosp.

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

 


Od 1 lipca 2011 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), na podstawie której tworzy się   Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonują nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej mają możliwość wypełnienia wniosku na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl, lub złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Wzory wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są pod adresem strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba, jak również na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/9801.
 
 
W odniesieniu do osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r., dotychczasowe organy ewidencyjne pozostają organami ewidencyjnymi dla tych przedsiębiorców, do momentu przeniesienia wpisów do CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Gminy maja obowiązek przenieść dane do 31.12.2011 r.

 

Dokonywanie wszelkich zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej następuję w oparciu o druk wniosku CEIDG-1, dostępnych pod w/w adresami stron internetowych.

 

 

 


 

 

 

Opłaty:

Zwolnione z opłaty na podstawie art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm).

 


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetowo - Finansowy pok. nr 4 tel. (22) 715 79 28

 

 

Zgodnie z art. 7c ustawy z dnia 19 listopada 1999r. prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu jeżeli:

1. Zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy.

2. Zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Prawomocnie orzeczona zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

W przypadku odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna.

2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

      1)oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

      1a) numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

      2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,

      3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

       5) numer telefonu kontaktowego i adres poczty telefonicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

3. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do ZUS/KRUS, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

5.  Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu o wpis, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informacje o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 7a ust.1 i 7d ust.1,ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-23 15:04:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2011-07-08 09:37:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki