Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

 

Od 1 lipca 2011 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), na podstawie której tworzy się   Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dokonują nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej mają możliwość wypełnienia wniosku na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl, lub złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Wzory wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są pod adresem strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba, jak również na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/9801.

 

Jednostka odpowiedzialna:

 Referat Budżetowo - Finansowy pok.4
w godzinach pracy Urzędu.
tel. (22) 715 79 28

 Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat na podstawie art.29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U z 2010 r. 220 poz. 1447 z późn. zm.)

Wpisowi do CEIDG podlegają: 

firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
1a) data urodzenia przedsiębiorcy
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach
przedsiębiorcy;
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do
doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność
gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli
został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym
rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile
przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD);
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek
cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze
wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca
udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do
CEIDG;
(pkt. obowiązuje od 1.01.2012 r.)
12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz
ustanowieniu kurateli lub opieki;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości
obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z
możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację
majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez
przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku, pod warunkiem, że wniosek złożony jest przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-23 14:59:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Nowaczyńska Małgorzata
(2011-08-10 13:34:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki