Podatek leśny od osób prawnych

 

 

Podatek leśny od osób prawnych


I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego

 

1. Obowiązek podatkowy do 30.06.2019r. - deklaracja na podatek leśny - kliknij

2. Obowiązek podatkowy od 01.07.2019r. - deklaracja na podatek leśny - kliknij

 

II. Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej


III. Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek –8.00 – 16.00 oraz we wtorek – 8.00 – 17.00

IV. Ulgi:
Brak

V. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo – Budżetowy, pok. nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. Stępkowskiego 17
Tel. (48 22) 715 79 28, 715 79 42, 715 79 95

VI. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

 

VII. Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 67b§ 1 i 67a§ 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców (czynność zwolniona z opłaty skarbowej)
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - podstawa prawna: Uchwała Nr XXXI/268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z 28 listopada 2016r w sprawie opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 b §1 i 67a§1 pkt.3i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 ze zm.)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D . Termin załatwienia sprawy :
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia wystawiana jest decyzja .

E. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
F. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
G. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym

Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji za poszczególne miesiące.

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

H. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie

 

 

 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Tarczynie

 

12 9291 0001 0101 5887 2000 0010

 

Wytworzył:
Magdalena Drążkiewicz
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-22 12:09:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-10 11:44:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki