Podatek leśny od osób fizycznych

 

Podatek leśny od osób fizycznych

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.

 

 Do zgłoszenia należy załączyć:
1. Obowiązek do 30.06.2019r. - informację w sprawie podatku leśnego - kliknij:
2. Obowiązek od 1.07.2019r. - informację w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami:

Il1 - kliknij

zil1 - kliknij

zil2 - kliknij

zil3 - kliknij
 

II. Miejsce złożenia dokumentów: 
Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00 – 16.00 oraz we wtorek – 8.00 – 17.00.

III. Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna  (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie


V.Ulgi:
Brak

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo – Budżetowy, pok. nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. Stępkowskiego 17
Tel. (48 22) 715 79 28, 715 79 42, 715 79 95

VII. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)


VIII. Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna – art. 67a§1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).
 Wniosek o powyższe należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców (zwolniony z opłaty skarbowej) 
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną – podstawa prawna – Uchwała Nr XXXI/268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016.  w sprawie opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek leśny można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67a§1 pkt.3 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
 Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-22 11:55:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-10 11:43:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki