Podatek rolny od osób prawnych

Podatek rolny od osób prawnych


I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:

1. Obowiązek do 30.06.2019r. - deklarację na podatek rolny - kliknij
2. Obowiązek od 1.07.2019r. - deklarację na podatek rolny wraz z załącznikami:
Dr1 - kliknij
Zdr1 - kliknij
zdr-2 - kliknij

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00-16.00 oraz we wtorek  8.00-17.00 

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja - patrz Punkt V i IX.

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna , który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy
100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2020 roku poz. 333 ze zm.).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy o podatku rolnym - jak w punkcie 1.

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo -  Budżetowy, pok. nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. Stępkowskiego 17
Tel. (48 22) 71 57 942, 71 57 928, 715 79 95


VII. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

- Uchwała Nr XLVII/313/21 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2022 - kliknij
- Uchwała Nr XXXIII/236/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2021 - kliknij
- Uchwała Nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 listopada 2019r. w w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2020- kliknij

- Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018r. w w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2019- kliknij

- Uchwała Nr XLVII/382/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2018- kliknij

 

VIII.

IX. Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67b  § 1 i art.
67 a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z  2021 r. poz. 1540 ze. zm.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców.
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - podstawa prawna - Uchwała Nr  XXXI/268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.


D. Podatek rolny można umorzyć : podstawa prawna - art.67 b § 1 i art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców po terminie płatności podatku
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

E. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

 

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

 

G. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie

 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Tarczynie

12 9291 0001 0101 5887 2000 0010
Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-21 12:49:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-10 12:22:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki