Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:

1. Obowiązek podatkowy do 30.06.2019r. - informację w sprawie podatku rolnego - kliknij:
2. Obowiązek podatkowy od 1.07.2019r. - informację w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami:
Ir1 - kliknij
zir 1 - kliknij
zir 2 - kliknij
zir3 - kliknij

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek   8 00 - 16 00

 oraz we wtorek   800-1700

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Burmistrza (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

V. Opłata skarbowa

Wniosek i załączniki są zwolnione z opłaty skarbowej.


VI. Ulgi: na wniosek podatnika
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w  przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy
100 ha.- podstawa prawna art. 12 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2020 roku poz. 333).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gosp. nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Wniosek i załączniki są zwolnione z opłaty skarbowej.
2. Ulga inwestycyjna

- w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

- w przypadku zakupu i zainstalowania deszczowni; urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.


VII. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo – Budżetowy, pok. nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. Stępkowskiego 17
Tel. (48 22) 715 79 28, 715 79 42, 715 79 95


VIII. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),

- Uchwała Nr XLVII/313/21 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2022 - kliknij

- Uchwała Nr XVII/143/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2020 - kliknij

- Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2019 - kliknij

- Uchwała Nr XLVII/382/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2018- kliknij
 


IX. Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty (na wniosek podatnika)
- Podstawa prawna - art.
67 a
§ 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm).
- Wniosek o powyższe należy złożyć  w Biurze Obsługi Mieszkańców

- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - podstawa prawna: Uchwała Nr XXXI /268/ 16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej.


C. Podatek rolny można umorzyć (na wniosek podatnika).
- Podstawa prawna - art.
67 a § 1 pkt 3 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
- Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie 

( nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

 

 

Wytworzył:
Sławomir Wyszyński
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-21 12:27:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-10 11:55:10)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki