Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportuI. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art.  8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.).

- Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2015 - kliknij

- Uchwała Nr XLIX/315/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2014 - kliknij

- Uchwała Nr LI/339/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/315/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2014 - kliknij

- Uchwała Nr XXXI/266/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2017 - kliknij

- Uchwała Nr XLVII/384/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2018- kliknij

- Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2019 - kliknij

- Uchwała Nr XVII/145/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  - kliknij

- Uchwała Nr XXXIII/238/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - kliknij,

- Uchwała Nr XLVIII/316/21 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - kliknij


II. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna – sprzedaży,
2. Dowód rejestracyjny - do okazania,

3. Deklaracja na podatek od środków transportowych. druk DT-1 i DT-1A

                                                                             

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00 oraz we wtorek od 8.00 do 17.00

IV. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

V. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


VI. Ulgi
Brak

VII. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo - Budżetowy, pok. nr 10 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. Stępkowskiego 17
Tel. (48 22) 71 57 942, 71 57 928, 715 79 95

VIII. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.)
2. w.w. uchwała Rady Miejskiej w Tarczynie

 

IX. Uwagi:
 

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek
 

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a § 1 i § 2, art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1170  ze zm.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - podstawa prawnaUchwała Nr XXXI/268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie  z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
Podstawa prawna - art.67a § 1i § 2, art. 67 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm. )
- Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 207 § 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 1, § 3, art. 47 §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa
, organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Ponadto informuje się, iż od powstałej zaległości podatnik powinien samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę za okres od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności każdej kolejnej raty podatku, włącznie do dnia wpłacenia danego podatku na indywidualny rachunek bankowy lub na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2019r. poz 1170 ze zm.).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

 

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu  Miejskiego w Tarczynie.
 

 

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Tarczynie
12 9291 0001 0101 5887 2000 0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-21 12:21:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-10 12:28:11)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki