Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:


1. Obowiązek podatkowy do 30.06.2019r. - deklaracja na podatek od nieruchomości - kliknij:

2. Obowiązek podatkowy od 1.07.2019r. - deklaracja na podatek od nieruchomości z załącznikami:

dn1 - kliknij,

zdn1 - kliknij

zdn 2 - kliknij

 

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00 oraz we wtorek od 8.00 do 17.00

III. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo - Budżetowy, pok. 10 w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. J. Stępkowskiego 17
Tel. (48 22) 715 79 42, 715 79 28, 715 79 95

IV. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm).

- Uchwała Nr XLVII/314/21 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - kliknij

- Uchwała Nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie podatku od nieruchomości  - kliknij

- Uchwała Nr XLVII/385/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - kliknij

- Uchwała Nr XLIX/314/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014 - kliknij

- Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015 - kliknij

- Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - kliknij

- Uchwała   Nr XVI/116 /15 Rady Miejskiej w Tarczynie  z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2016 - kliknij
- Uchwała nr XXXI/265/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28.11.2016r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2017 - kliknij

- Uchwała Nr XLVII/383/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2018 - kliknij

- Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2019- kliknij

- Uchwała Nr XXIV/184/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14.04.2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarczyn, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - kliknij

 

V. Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67b § 1 i 67a §1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019, poz. 900 ze zm.).
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej
- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - podstawą prawną jest Uchwała Nr XXXI/268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r.  w sprawie opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67b § 1 i art.67a §1 pkt.3 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
- Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. Termin załatwienia sprawy :

Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia , rozłożenia na raty lub umorzenia wystawiana jest decyzja.

E. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna ( odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
F. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie licząc od dnia doręczenia upomnienia
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego upomnienia .
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy który jest przesyłany do Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
G. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
H. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Tarczynie
12 9291 0001 0101 5887 2000 0010
Wytworzył:
Magdalena Drążkiewicz
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-21 12:05:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-10 11:50:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki