Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 

I. Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:

 

1.  Obowiązek podatkowy do 30.06.2019 - informację w sprawie podatku od nieruchomości - kliknij

2. Obowiązek podatkowy od 1.07.2019 - informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami:

in 1 - kliknij

zin 1 - kliknij

zin 2 - kliknij

zin 3 - kliknij

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00 oraz we wtorek   8.00-17.00

III. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

IV. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. Opłata skarbowa

Powyższe czynności zwolnione są z opłaty skarbowej. 


VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo - Budżetowy, pok. nr 10 w Urzędzie Miejskim w Tarczynie przy ul. J. Stępkowskiego 17
Tel. (48 22) 715 79 42, 715 79 28. 715 79 95


VII. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1170 ze zm.),

-Uchwała Nr XLVII/314/21 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - kliknij

- Uchwała Nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27.11.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - kliknij

- Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2019 - kliknij

- Uchwała Nr XLVII/385/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych- kliknij

- Uchwała Nr XLIX/314/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014 - kliknij

- Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015 - kliknij

- Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - kliknij

- Uchwała Nr XXXI/265 /16 Rady Miejskiej w Tarczynie  z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2017 - kliknij

- Uchwała Nr XLVII/383/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2018- kliknij

 

VIII. Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art.
67 a § 1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm. )
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców. Powyższe czynności zwolnione są z opłaty skarbowej.
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - podstawą prawną jest Uchwała Nr XXXI /268/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie  opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
- Podstawa prawna – art.67a §1 pkt.3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa
- Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Tarczynie po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia wystawiana jest decyzja.

D. Po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Miejskiego w  Tarczynie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

 

Wytworzył:
Magdalena Drążkiewicz
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-21 12:14:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-10 11:47:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki