☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn

Niedziela 03.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Druk do pobrania zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Opłaty:
Opłata skarbowa za wniosek 5 zł (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz.960 z późn. zm.)

Opłata skarbowa za załącznik – 0,50 zł (na podst. art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000. o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz.960 z późn. zm.)

Znaki opłaty skarbowej do nabycia w kasie Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

BankSpółdzielczy w Tarczynie
nr rach. 58 8008 0008 2001 0001 7242 0001
UWAGA:
Od 1 września 2011r. nowy rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Tarczynie
12 9291 0001 0101 5887 2000 0010


Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo – Budżetowy, tel. 71 57 942,  pok. nr 3


Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Gminy po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)
- Uchwała nr XXXI/317/2001 Rady Gminy Tarczyn z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży.
- Uchwała nr II/12/02 Rady Gminy Tarczyn z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tarczyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
- Uchwała nr XXIII/154/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 3 lutego 2004 r. roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
- Uchwała nr LX/357/06 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 października 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży tych napojów
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2004-01-23 12:35:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2011-08-19 10:47:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3205454