Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Krok po kroku:

1. Wypełnij formularz „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”.
2. Pamiętaj o:
    a. uszkodzonym dowodzie osobistym,
    b. ważnym paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu),
3. Udaj się do dowolnego Urzędu Gminy lub Miasta i dokonaj zgłoszenia.
4. Odbierz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
                                                

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”.  
2.Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu).
3.Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

Brak.

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Brak – czynność materialno – techniczna.

Uwagi:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
5. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.
4. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
5. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
6. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
7. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 224).

Wymagane załączniki:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - znajduje się na stronie obywatel.gov.pl

 

 

Wytworzył:
Tomasz Rowiński
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-29 15:10:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-01-20 10:43:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki