Wydanie dowodu osobistego

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
 

Dowód osobisty jest wielofunkcyjnym dokumentem z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie
do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Dzięki warstwie elektronicznej e-dowód może służyć do  komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami:
· e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty);
· elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).
 

Nowe dowody osobiste wydawane są z drugą cechą biometryczną – odciskami palców.
 

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ potwierdza on tak jak swój poprzednik tożsamość i obywatelstwo posiadacza oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.
 

Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z 2023 poz. 1234 1941).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2023 r. poz.2798).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U.2021 r. poz.1831).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r., w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str.67)

Opis sposobu załatwienia sprawy

 


Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

· na piśmie w formie elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia, które umożliwia złożenie i odzwierciedlenie podpisu własnoręcznego.
· w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika – w wyjątkowych przypadkach o których mowa w art. 26 – miasta powiatowe
· przy użyciu usługi elektronicznej https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty lub aplikacja mObywatel.

W tym przypadku z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy w której złożył wniosek w celu złożenia podpisu własnoręcznego oraz złożenia odcisków palców. Po upływie terminu, wniosek zostaje nie rozpatrzony.
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 

· W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem :
· Dzieci poniżej 12 roku życia;
· Osób od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe
· Natomiast jeżeli pobranie odcisków jest chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy.

 

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego możesz wyrazić zgodę na przekazanie numeru telefonu i adresu e-mail do rejestru danych kontaktowych. Zgodę możesz wyrazić jedynie, jeśli składasz wniosek w swoim imieniu. Przekazanie danych nie jest obowiązkowe. Mogą one umożliwić innym podmiotom (np. urzędom) szybki kontakt w celu sprawnego załatwienia sprawy. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
 

Wymagane dokumenty
1. Fotografia w formacie 35 x 45 mm

2. Posiadany dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu):
· osoby, które utraciły dowód osobisty przedstawiają inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,


3.  Ogólne informacje:

  • zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
  • osoba fotografowana musi mieć naturalny wygląd twarzy (bez żadnych gestów mimicznych), zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.


Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100,173,240 ).
 

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
 

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB (proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm).


 

4. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad
wnioskodawcą.

 

Opłaty
 

DOWÓD OSOBISTY JEST WYDAWANY BEZPŁATNIE

 

Termin udzielenia odpowiedzi
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca jest informowany.
 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie.
 

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
1) nie ukończyła 5.roku życia:
2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na
formularzu odbioru dowodu osobistego.
Uwaga:
· jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieści adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego,
· osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata, lub w przypadku cudzoziemca nabywającego obywatelstwo polskie zwrot dokumentu potwierdzającego legalność pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Tryb odwoławczy
Organ gminy odmówi wydania dowodu osobistego, w następujących przypadkach:
· fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów, określonych w art. 29 ustawy o dowodach
osobistych,
· wnioskodawca złoży wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy.
 

Odmowa wydania dowodu osobistego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego należy wnieść do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem organu Burmistrza Tarczyna, w ciągu 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu I instancji.


Inne informacje
 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
· z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia albo z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
· z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
· z dniem zgonu jego posiadacza,
· z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile nie upłynął termin
ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego,
· z dniem następującym po upływie 120 dni od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany
danych zawartych w dowodzie osobistym
· z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
· z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
· z dniem stwierdzenia przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej
personalizacji
· z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub
częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie został zamieszczony
certyfikat podpisu osobistego
 

Powody ubiegania się o wydanie dowodu:
· pierwszy dowód,
· zmiana danych zawartych w dowodzie w dowodzie,
· upływ terminu ważności dowodu,
· upływ terminu zawieszenia dowodu,
· utrata dowodu,
· zmiana wizerunku twarzy,
· uszkodzenie dowodu,
· wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej,
· brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego,
· brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego,
· kradzież tożsamości,
· wymiana dowodu bez odcisków palców
· reklamacja
· inny
 

Ważność dowodu osobistego:
· 10 lat - dla osób od 12 roku życia
· 5 lat - dla osób do 12 roku życia
· 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tarczynie

ul. Juliana Stępkowskiego 17

05-555 Tarczyn

Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Pok. nr 9

Tel. (22) 715-79-33

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek 8-16

wtorek 8-17

piątek 8-15

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-29 14:51:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-05 10:39:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki