Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Kierownik Referatu : Sylwester Chudzikowski

Tel. 22 715 79 40

Pozostałe telefony do Referatu: 22 715 79 46, 22 715 79 39

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek:  800 - 1600,

wtorek:  800 - 1700,

środa:  800 - 1600,

czwartek: 800 - 1600,

piątek: 800 - 1500.

Referat mieści się w budynku przy ul. Rynek 8a.

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy:

 1. w zakresie zadań powierzonych:

1) wykonywanie zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami,

 1. w zakresie zadań własnych:

1) zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi, budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami związanymi z wykonywaniem zarządu i eksploatacją budynków mieszkalnych,

2) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

3) nakazanie udostępnienia lokalu,

4) stanowienie zasad porządku publicznego,

5) zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy,

6) przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych oraz wyrażanie zgody
na podnajem lokali,

7) przydziały lokali i pomieszczeń socjalnych,

8) przeprowadzanie działań związanych z wynajmowaniem lokali użytkowych,

9) przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,

10) wypowiadanie umów  najmu  lokali mieszkalnych i użytkowych,

11) przydział lokali w domach nie stanowiących własności samorządu terytorialnego w czasie klęski żywiołowej,

12) usuwanie skutków samowoli lokalowej,

13) prowadzenie targowisk gminnych, utrzymanie porządku i czystości na targowisku,

14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek: czynszu, opłat za wodę i ścieki, dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty, zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określanie inkasentów
i ich wynagrodzenia,

15) opracowywanie regulaminu targowiska,

16) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych na terenie gminy: sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej oraz ujęć wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych,

17) naliczanie i pobieranie czynszów i opłat lokalnych, wystawianie faktur i rachunków za świadczone usługi,

18) prowadzenie remontów bieżących budynków administrowanych przez Urząd,

19) określanie potrzeb w zakresie rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalanie kierunków i sposobów zaspokajania potrzeb w tych dziedzinach,

20) prowadzenie działań związanych z budową, modernizacją i remontami urządzeń komunalnych,

21) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

22) zarządzanie siecią dróg gminnych,

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, finansowanie budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 2. utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 3. koordynacja robót w pasie drogowym,
 4. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 5. prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych wraz z wykonywaniem robót, utrzymaniowych i zabezpieczających,
 6. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 7. prowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 8. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew oraz pielęgnacja zieleni
  w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 9. nadzór nad oświetleniem ulicznym,
 1. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 2. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 3. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 4. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 5. naliczanie  opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
 6. naliczanie kar pieniężnych za niedotrzymanie warunków określonych
  w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia.
 7. współudział w opracowaniu założeń i programów dla miejscowych planów,
 8. kontrolowanie gospodarki ściekowej pod kątem ochrony środowiska,
 9. opiniowanie programów gospodarki odpadami,
 10. opiniowanie prac geologicznych prowadzonych na terenie gminy,
 11. opiniowanie wniosków o wydanie koncesji górniczej,
 12. współpraca z Sanepidem i innymi organizacjami w zakresie wpływu zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych na środowisko,
 13. wydawanie zezwoleń oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń na usunięcie drzew
  i krzewów,
 14. nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
 15. zatwierdzenie ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruntach, jeśli zmiany te nie wpływają szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną,
 16. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 17. przygotowanie opinii wniosków o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
 18. prowadzenie ewidencji pomników przyrody,
 19. podejmowanie czynności mających na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
 20. prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Jeżewice,
 21. zarządzanie odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy w zakresie:
 1. prowadzenia systemu oraz kontroli jego funkcjonowania,
 2. prowadzenia rejestru bazy danych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 3. sporządzania sprawozdań do organów administracji publicznej organów ochrony środowiska oraz współpraca z nimi w zakresie gospodarowania odpadami,
 4. planowania kampanii edukacyjno – informacyjnej,
 5. przygotowanie projektów uchwał z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach,
 6. wydawania decyzji w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. przygotowania projektów uchwał w sprawie wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,
 1. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym placów zabaw, skateparku, monitoringu miejskiego,
 2. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu, dekorowanie budynków,
 3. zaopatrywanie Urzędu w środki czystości,
 4. kierowanie gospodarką transportową,
 5. przygotowanie i aktualizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w tym nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych zwierząt,
 6. nadzór nad unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest,
 7. współpraca z podmiotami w zakresie odbioru i utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
 9. nadzór nad osobami skierowanymi z Sądu do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
 •  
Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-17 18:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-05 15:45:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki