Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego -Kierownik Referatu : Karolina Podolska, pokój nr 8

Tel. (48 22) 715 79 22

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek:  800 - 1600,

wtorek:  800 - 1700,

środa:  800 - 1600,

czwartek: 800 - 1600,

piątek: 800 - 1500.

Ewidencja ludności, dowody osobiste:

tel. 715 79 33

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:         

1)      ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne

2)     powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania   z urzędu,

3)      ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,

4)      przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie zaświadczeń,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c) występowanie do Sądu, w razie wątpliwości, o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte,

d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

g) uznaniu dziecka,

h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,

i) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

j) wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,

 

5)     wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska,

 

6)      prowadzenie akt stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego,

 

7)      prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów tych aktów,

 

8)      rejestracja stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego,

 

9)     wydawanie zezwoleń na zorganizowanie imprez masowych i publicznych zbiórek, o ile zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części,

 

10) przygotowywanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,

 

11) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,

 

12) wydawanie decyzji uznających poborowych  i żołnierzy za jedynych żywicieli i opiekunów rodziny,

 

13) odtwarzanie ewidencji wojskowej,

 

14)  wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

 

15) prowadzenie ewidencji ludności - realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

 

16) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,

 

17) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt czasowy i stały, prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 

18) prowadzenie spraw związanych z systemem PESEL,

 

19) sporządzanie, prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

w zakresie spraw obronnych należy:

 

1) opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

 

2) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,

 

3) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, a także stosownych programów obronnych,

 

4) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne,

 

5) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza  zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

 

6) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza wprowadzającego ww. regulamin w życie,

 

7) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań w wyższych stanowiskach gotowości obronnej,

 

8) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,

 

9) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

 

10) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

 

11) nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,

 

12) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

 

13) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej

 

w zakresie obrony cywilnej:

 

1) opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

 

2) opracowywanie i uzgadnianie planów działania,

 

3) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

 

4) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

 

5) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

 

6) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

 

7) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć wodnych  i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

 

8) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

 

9) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

 

10) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej  w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

 

11) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

 

12) kontrola przedsięwzięć obrony cywilnej w Gminie i przedstawianie wniosków szefowi OC,

 

 

w zakresie zarządzania kryzysowego:

 

1) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

 

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego,

 

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenie,

 

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

 

5) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

 

6) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

 

7) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

 

8) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

 

9) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

 

10) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

 

11) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

w zakresie ochrony informacji niejawnej:

 

     1)      zorganizowanie i prowadzenie kancelarii tajnej,

2)      ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3)      zapewnienie ochrony jednostki organizacyjnej,

w zakresie spraw przeciwpożarowych:

1) wyposażenie budynku Urzędu Miejskiego w sprzęt pożarniczy, ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w przepisach,

2) zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń zgodnie  z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

3) przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,

4) zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,

5) zapewnienie OSP pomieszczeń, środków alarmowania, łączności oraz środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

 

Opracowano na podstawie:05.04.2013 r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późn. zmianami),
 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-17 18:20:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-09 14:51:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki