Referat Ogólno-Organizacyjny

 

Referat Ogólno-Organizacyjny
 
Kierownik Referatu : Renata Książek
 
Numery telefonów:
Kierownik Referatu p. Renata Książek  - pokój nr 104, tel. (48 22) 715 79 31
Obsługa Rady Miejskiej - pokój nr 103, tel. (48 22)  715 79 45
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek:  800 - 1600,
wtorek:  800 - 1700,
środa:  800 - 1600,
czwartek: 800 - 1600,
piątek: 800 - 1500.
 
Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy:
1. w zakresie zadań zleconych:
1)    przyjmowanie pism sądowych,
2)    przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich, w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
3)    wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
4)    składanie, na wezwanie sądu, urzędowo potwierdzonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych, (z KPC)
5)    przyjmowanie obwieszczeń,
6)    wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, samorządu.
7)    realizacja zdań związanych z wyborem ławników i członków kolegium ds. wykroczeń,
8)    ewidencjonowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
9)    weryfikacja załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
10)  prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń alimentacyjnych,
11)  przygotowanie projektów decyzji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
12)  prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
13)  prowadzenie rejestrów przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
14)  przygotowywanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
15)  prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
16)  prowadzenie i uaktualnianie rejestru dłużników alimentacyjnych,
17)  sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 
 
2. w zakresie zadań własnych:
1)    koordynowanie zadań w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania bibliotek i instytucji kultury,
2)    prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,
3)    obsługa kancelaryjna Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
4)    prowadzenie archiwum zakładowego i biblioteczki zakładowej,
5)    organizowanie przyjmowanie i załatwiania skarg i wniosków obywateli, w tym prowadzenie rejestru i ewidencji,
6)    nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
7)    wdrażanie postępu technicznego w zakresie mechanizacji prac biurowych,
8)    obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez Burmistrza,
9)    udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych,
10)  prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów adresowo informacyjnych dla potrzeb urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych,
11)  prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne, fachowe i akcydensowe, 
12)  prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,
13)  prowadzeniem spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z pracownikami urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych gminy,
14)  prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
15)  prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
16)  prowadzenie spraw socjalnych,
17)  zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne,
18)  prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, dokształcania, podnoszenia kwalifikacji,
19)  opracowywanie sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych,
20)  wykonywanie zadań z zakresu rozwoju i dofinansowania sportu na terenie Gminy Tarczyn,
21)  współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
22)  współpraca z organizacjami pozarządowymi stosownie do postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
23)  obsługa Rady Miejskiej i jej organów a w szczególności;
            a/ przedstawianie projektów uchwał i innych dokumentów,
b/ przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz zapewnianie ich terminowego doręczenia,
c/ zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń, spotkań,
            d/ sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń zebrań,
            e/ opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów,
            f/ prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń, wniosków i interpelacji.
 
Opracowano na podstawie Zarządzenie Nr 25/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późniejszymi zmianami)
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Kaniewski Rafał
(2003-12-17 18:03:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Trzaskawka
(2024-02-05 15:39:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki