Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

 

Wymagane dokumenty

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy o ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko udostępnia się formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który zgodnie z art. 73 ust. 1a przedmiotowej ustawy można złożyć właściwemu organowi w formie dokumentu elektronicznego - wniosek

Wniosek (pobierz) - składany w wersji papierowej

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam:

1.            Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) / kartę informacyjną przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)* odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (co najmniej 4 egzemplarze).

2.            Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 oraz dot. urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli zamiast kopii mapy ewidencyjnej mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe) w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar przez który rozumie się:

•             przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

•             działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

•             działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

3.            Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej (sporządzoną na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej lub mapy przedstawiającej dane sytuacyjne i wysokościowe), w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem przez który rozumie się:

•             przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

•             działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

•             działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,

     wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic tego terenu.

4.            Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar przez który rozumie się:

•             przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

•             działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

•             działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

  Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu, a w razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia ww. dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

5.            W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

6.            Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Analizę kosztów i korzyści dołącza się tylko w przypadku przedsięwzięć, dla których ww. ustawa nakłada wymóg sporządzenia takiej analizy.

7.            Dowód zapłaty opłaty skarbowej (opłatę skarbowa w kwocie 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów oraz oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostrowski Paweł
(2005-12-29 11:48:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2023-02-06 11:44:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki