Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 - kliknij

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert - kliknij

Protokół z prac komisji konkursowej - kliknij

Wzór oferty - kliknij

Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - kliknij

Zarządzenie NR 11/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- kliknij

Zarządzenie NR  13/2019 Burmistrza  Tarczyna z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie: regulaminu pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na  realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty - kliknij
 

Informacja ws. zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej - kliknij

Protokół z prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację w 2019 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe - kliknij

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Tarczyna na realizację w 2018r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kliknij

Wykaz ofert i podmiotów, które Komisja Konkursowa rekomenduje do udzielenia dotacji z budżetu Gminy Tarczyn w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z propozycją wysokości dotacji na 2018 rok.- kliknij

Protokół z prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe- kliknij

Zarządzenie NR 27/2018 Burmistrza Tarczyna z dnia 13 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.- kliknij

Zarządzenie NR 17/2018 Burmistrza Tarczyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- kliknij

Zarządzenie NR 16/2018 Burmistrza Tarczyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.- kliknij

Ogłoszenie- nabór kandydatów do komisji konkursowej- kliknij

Zarządzenie NR  6/2018 Burmistrza  Tarczyna z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na  realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.- kliknij

Zarządzenie NR 3/2018 Burmistrza Tarczyna z dnia 22 stycznia 2018 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- kliknij

Wzór oferty- kliknij

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego za rok 2017 - kliknij

Wyniki konkursu - kliknij

Zarządzenie NR 12/2017 Burmistrza Tarczyna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kliknij

Ogłoszenie - nabór kandydatów do komisji konkursowej- kliknij

Zarządzenie NR  6/2017 Burmistrza  Tarczyna z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: regulaminu pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na  realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty - kliknij

Przewidywana kalkulacja kosztów - kliknij

Harmonogram realizacji zadania publicznego (wzór) - kliknij

Zarządzenie NR 5/2017 Burmistrza Tarczyna z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - kliknij

Wzór oferty - kliknij

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Wyniki konkursu - kliknij

Zarządzenie NR  9/2016 Burmistrza  Tarczyna z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: regulaminu pracy Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na  realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty - kliknij

Ogłoszenie ws. naboru do komisji konkursowej - kliknij

Zarządzenie NR 8/16 Burmistrza Tarczyna z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - kliknij

Wzór oferty - kliknij

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Wyniki konkursu - kliknij

Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 16.02.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - kliknij

Zarządzenie nr 3/15 Burmistrza Tarczyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kliknij

Wzór oferty - kliknij

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kliknij

Zarządzenie nr 4/15 Burmistrza Tarczyna z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej dla przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty - kliknij

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - link do dokumentów: http://www.tarczyn.pl/527-Prezentacjanewsa-52246-p_1.htm 

Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy na rok 2014

Wyniki konkursu - kliknij

Zarządzenie Burmistrza Tarczyna nr 12/2014 z 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - kliknij

Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - kliknij

Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy - kliknij

Formularz propozycji składanych do projektu "Rocznego pogramu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" - kliknij

Ankieta - kliknij

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wyniki konkursu - kliknij

Zarządzenie nr 25a/13 z 5 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - kliknij

Zarządzenie nr 20/13 z 19 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kliknij

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013r. zadań w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu - kliknij

Wzór oferty - kliknij - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej - kliknij

Otwarty  konkurs ofert na realizację w 2012r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Informacja o wynikach konkursu - kliknij

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej - kliknij

Zarządzenie nr 27/12 z 15.05.2012r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kliknij

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje w 2012r. zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kliknij

Wzór oferty - kliknij

Dwuletni program współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2013 - kliknij

Ustawa z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kliknij

Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego ... - kliknij

Ramowy wzór umowy - kliknij

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - kliknij

Informacja o wsparciu realizacji zadania publicznego w tzw. trybie uproszczonym http://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=181695

 http://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=180549

http://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=180548

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - link do dokumentów: http://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=101892

 

Sprawozdania z rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego za rok 2016.-kliknij

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego za rok 2015 -kliknij

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego za rok 2014 -kliknij

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 - kliknij

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 - kliknij

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Tarczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego za rok 2011 -kliknij

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2020-02-05 10:12:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2020-02-05 10:13:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki