Użyczenie nieruchomości

Użyczenie nieruchomości

Sprawy  prowadzi

Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Tarczynie , ul. Juliana Stępkowskiego 17 , pok.113

tel.(022) 71 57 943, (022) 71 57 934
 

Wymagane dokumenty :

1.wniosek  o użyczenie nieruchomości z podaniem ;

a) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej : dane osobowe, numer PESEL,

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne: zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej , zaświadczenie o nadanym numerze NIP i REGON wypis z KRS (dla osób prawnych).

- kopii mapy   z zaznaczoną działką ewidencyjną , w przypadku całej nieruchomości lub częścią działki, która ma być przedmiotem użyczenia

 

 Opłaty :
Nie pobiera się opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt.h  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o płacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).

Forma  załatwienia sprawy :

  1. Postępowanie w w/w. sprawach następuje  na wniosek zainteresowanych.
  2.  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ), sprawdzeniu księgi wieczystej , zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Burmistrz po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej . Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat. Umowy użyczenia na okres dłuższy wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej.
  3.  Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 2 tygodni od podjęcia  uchwały Rady Miejskiej.


Termin załatwienia :

Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-

prawnym.

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2014 poz.518)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:54:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:54:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki