Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

 

1. Sprawy  prowadzi

Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Tarczynie , ul. Juliana Stępkowskiego 17 , pok.113

 

2. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości - wzór

 

3. Załączniki do wniosku

a. aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowanych  do rozgraniczenia

     nieruchomości.

b. adresy właścicieli rozgraniczanych nieruchomości.

c. kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi

    do rozgraniczenia w przypadku wniosku dotyczącego części granicy.

d. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

4. Opłaty

1. Opłata skarbowa:

a. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,

b. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot

zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać   (np. na poczcie, przelewem bankowym)

na konto  Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/ Tarczyn  .

Rachunek 12 9291 0001 0101 5887 2000 0010

lub bez  ponoszenia dodatkowych opłat w oddziale Banku w Tarczynie – ul. Komornicka 5

lub w Punkcie Obsługi Bankowej w Tarczynie, w budynku Urzędu Miejskiego ,  ul. Juliana Stępkowskiego 17

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy  załączyć do wniosku.

 

5. Forma załatwienia

Decyzja administracyjna

 

6. Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od dnia otrzymania operatu  rozgraniczenia nieruchomości

 

7. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Operat rozgraniczania nieruchomości przyjęty do zasobu geodezyjnego.

 

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu

składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy  prawo odwołania

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem organu

wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

9. Podstawa prawna

1. Art. 29–24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa

i Gospodarki  Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania

nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

3. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,

poz. 1282 ze zm.)

 

 

10. Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym

     wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

2. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek  koszty postępowania ponoszą     

    wnioskodawcy.

3. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych

    dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości

    nie złożyli  zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody,

    postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia

    przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).

4. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych

    dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości

    zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic,

   postępowanie administracyjne jest umarzane. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody      

   sądowej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:52:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2015-01-08 10:04:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki