☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn

Poniedziałek 29.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

1. Wnioski:

Wzór 1 - wniosek o podział na podstawie art. 95

Wzór 2 - wniosek o podział na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wzór 3 - wniosek o połączenie i podział

 

2. Sprawy  prowadzi

Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Tarczynie , ul. Juliana Stępkowskiego 17 , pok.113

 

3. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I etap

1. Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie,

o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (inne

dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości to odpis z Księgi Wieczystej,

umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).

3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość

podlegającą podziałowi.

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku planu

miejscowego (o ile została wydana i jest obowiązująca).

5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej

braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający),

uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami

zagospodarowania terenu – z wyjątkiem podziałów, dokonywanych niezależnie

od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – pozwolenie na podział

nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

7. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

II etap

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami

planu miejscowego (w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi) – jeżeli  powyższy dokument jest

wymagany należy  dołączyć:

1. Protokół z przyjęcia granic.

2. Wykaz zmian gruntowych.

3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli  oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości

jest inne niż w księdze wieczystej.

4. Mapę z projektem podziału.

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

W przypadku braku wymogu uzyskania opinii – tj. w sytuacji podziału

niezależnego od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu – niezależnego

od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – dokumenty powyższe

składa się jednorazowo.

 

4. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom

 

5. Forma załatwienia

Decyzja administracyjna

 

6. Termin załatwienia

W ciągu 2 tygodni  od dnia złożenia  wniosku z kompletem dokumentów.

 

7. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału co do zgodności z:

- ustaleniami planu miejscowego (w przypadku istnienia tego planu) – opracowywane

   przez Referat Planowania i Inwestycji ( pok.12 ) .

-  warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku dysponowania

   przez wnioskodawcę decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania

   terenu)

- przepisami odrębnymi (w przypadku braku planu miejscowego)

 

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy  stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Tarczyna w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

9. Podstawa prawna

1. Art. 92–99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu

i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

3. Art. 35 § 3, art. 104, art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

 

10. Informacje dodatkowe dla klienta

1. Podział nieruchomości polegający na wydzieleniu wchodzących w jej skład

działek gruntu, odrębnie oznaczonych w katastrze nieruchomości, nie wymaga

wydania decyzji zatwierdzającej podział.

2. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonania

wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

3. Podziału dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

4. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania

wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli

albo współużytkowników  wieczystych.

5. W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie na podział

wydawane jest przez właściwego konserwatora zabytków na wniosek osoby fizycznej

lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku

wpisanego do rejestru, w trybie określonym w art. 36 i następnych ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,

z późn. zm.).

6. Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach

miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego

wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu

o powierzchni mniejszej niż  0,3000 ha, jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta

zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie

regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

7. W sytuacji podziału, o którym mowa w pkt. 6 w decyzji zatwierdzającej podział

nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu,

który nie może być dłuższy  niż  6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca

podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku

podziałów nieruchomości niezależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku

braku planu – niezależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu.

8. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział

powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu

powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany

oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu

do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia

przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny

przebiegać wzdłuż  pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane

na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące

budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. W takim przypadku odcinek granicy

wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku

załączonych do wniosku.

9. Oświadczenie stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – zgodnie z art. 116 ust. 2

pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami – ma przedstawiać aktualny stan wpisów

w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz

ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.

Oświadczenie powyższe  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim

klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych zeznań.

10.Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym

składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie .

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:43:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2023-03-07 12:32:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3236846