Ustalenie numeru porządkowego la budynku

1. Załączniki

Załącznik 1 -Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

2. Sprawy prowadzi

Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Tarczynie , ul. Juliana Stępkowskiego 17 , pok.113

3. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Pisemny wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku wraz z:

a. dla budynku istniejącego – kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z aktualnym stanem zabudowy (jeśli budynek nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków)

b. dla budynku będącego w trakcie budowy – kopię decyzji o pozwoleniu na budowę i kopię projektu zagospodarowania działki

c. dla budynku prognozowanego do wybudowania – może być nadany w przypadku, gdy działka na której ma być budynek wybudowany znajduje się na terenie przeznaczonym pod przedmiotową zabudowę, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

4. Forma załatwienia

Pisemne zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego  budynku.

5. Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

6. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

7.Opłaty

Opłata skarbowa:

  1. od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej,

  2. od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł,

  3. od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać   (np. na poczcie, przelewem bankowym)

na konto  Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/ Tarczyn  .

Rachunek 12 9291 0001 0101 5887 2000 0010

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy  załączyć do wniosku.

8. Podstawa prawna

1. Art. 47 a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1368),

3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 1282 ze zm.).

9. Informacje dodatkowe dla klienta

1. O ustalenie numeru wnioskować może właściciel lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają

 2. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera między innymi dane adresowe określające numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy
i prognozowanych do wybudowania. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz w/w danych może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy
i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

 3.Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów
i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

 4. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu,
a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Borkowska Monika
(2015-01-08 09:37:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2022-09-22 15:55:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki